Hypotheekvormen

Hypotheekvormen

Met de term hypotheekvormen bedoelen we de manier waarop je de hypotheek aflost. Er zijn verschillende vormen en elke vorm heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Het maken van de juiste keuze is daarom vaak lastig en moet daarom goed afgestemd worden op uw persoonlijke situatie.
Neem contact op met ons kantoor voor het maken van een afspraak voor een hypotheekgesprek.

Welke hypotheekvormen zijn er?

Nieuwe hypotheken vanaf 2013

Wil je een deel van de betaalde hypotheekrente terug vragen, oftewel hypotheekrenteaftrek, dan blijven alleen de annuïteiten hypotheek en de lineaire hypotheek over. Voor nieuwe hypotheken vanaf 2013 geldt namelijk dat je direct moet beginnen met aflossen. Doe je dat niet, dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek.

Bestaande hypotheken: overgangsrecht

Heb jij voor januari 2013 een ´oude´ hypotheekvorm afgesloten?
Dan heb je gewoon recht op hypotheekrenteaftrek.
Als je gaat verhuizen, dan kun je de hypotheekvorm onder voorwaarden gewoon meenemen,
oftewel: de verhuisregeling.

Annuïteitenhypotheek

Een annuïteitenhypotheek heeft als kenmerk dat u, bij een gelijkblijvende rente, een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt gedurende de looptijd. Het gevolg hiervan is dat de hypotheekrente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Bij aanvang heeft u dus lage aanvangslasten omdat u in het begin weinig aflossing betaalt. Omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is, neemt de netto last toe naarmate de looptijd vordert. Dit is fiscaal minder gunstig. De vaststelling van de annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost.

Een annuïteitenhypotheek is vaak interessant voor mensen die voor lage aanvangslasten kiezen of mensen die een stijging in inkomen verwachten, tenzij de fiscale druk toeneemt (bijvoorbeeld als u in een hoger belastingtarief valt).

Contact opnemen

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost.
U bouwt dus snel en veilig vermogen op met de aflossingen. Het gevolg is dat de rente en daarmee ook de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. De lineaire hypotheek kent hoge maandlasten bij aanvang welke afnemen naarmate de looptijd vordert. De lineaire hypotheek is geschikt voor mensen die hun woonlasten relatief snel willen verminderen. Bijvoorbeeld om minder te gaan werken, of vervroegd uit te kunnen treden.
Door de hoge aanvangslasten is de hypotheek niet geschikt voor mensen met een laag inkomen.
Ook kan een geldverstrekker bij incourante onderpanden een lineaire hypotheek eisen vanwege de snelle aflossing in het begin. Hierdoor vermindert het risico voor de bank snel. De lineaire hypotheek wordt niet vaak meer afgesloten.

Contact opnemen

Oude hypotheekvormen

Hybride hypotheek

De hybride hypotheek combineert de voordelen van de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek.
Daarom wordt ze ook wel de spaar/beleggingshypotheek genoemd.

U lost de lening gedurende de looptijd niet af. Naast hypotheekrente betaalt u een premie voor een gemengde verzekering en een inleg voor beleggingen. U kunt zelf de verhouding bepalen tussen het spaar- en beleggingsdeel. Switchen tussen het spaar- en beleggingsgedeelte en ook switchen tussen de fondsen binnen het beleggingsgedeelte is mogelijk. Op deze manier wordt een deel gegarandeerd afgelost via het spaardeel en het overige uit beleggingen. Op deze manier kunt u een verdeling maken tussen de zekerheid van gegarandeerd sparen en het risicovollere beleggen. U bent zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de ontwikkelingen van de beurskoersen en de kapitaalmarktrente, en het eventuele switchen tussen sparen en beleggen.

Contact opnemen

Krediet hypotheek

De krediethypotheek is afgeleid van de aflossingsvrije hypotheek en is een alternatief voor consumptief lenen. U heeft eigenlijk een doorlopend krediet met uw huis als onderpand. Door deze zekerheid is de geldgever bereid een lagere variabele rente te hanteren dan bij een doorlopend krediet. De rente kan niet voor langere perioden worden vastgezet. Of, wanneer en hoe u wilt aflossen, bepaalt u in principe zelf. U heeft geen aflossingsverplichting. Eventuele afgeloste bedragen kunt u makkelijk weer opnemen.

Tot de kredietlimiet (een bepaald percentage van de waarde van uw huis) kunt u zelfs de verschuldigde rente laten bijschrijven. Voorwaarde is vaak wel dat u ook aardig wat eigen geld inbrengt. De te verstrekken hypotheek bedraagt bij de meeste geldverstrekkers maximaal 75% tot 100% van de executiewaarde.
Er zijn ook geldverstrekkers die tot boven de executiewaarde gaan.

De krediethypotheek wordt nog wel afgesloten om de kredietruimte (tijdelijk) te verruimen, voor bijvoorbeeld verbetering of onderhoud van het huis. Ook wordt ze gebruikt door oudere mensen, die een deel van hun vermogen willen gebruiken voor bijvoorbeeld een aanvulling op hun pensioen (‘opeten’ van het vermogen).

Contact opnemen

Levenhypotheek

De levenhypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een levensverzekering.
Aan het einde van de looptijd of bij eerder overlijden wordt de lening afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Bij deze vorm wordt belasting vrij vermogen opgebouwd en omdat u niet aflost blijft de belastingaftrek in stand gedurende de looptijd. De hoogte van de uitkering via de gekoppelde gemengde verzekering is niet zeker. Er kan sprake zijn van een garantiekapitaal. Vaak is een deel van de uitkering niet gegarandeerd, maar afhankelijk van een zogenoemde winstuitkering, waarvan de hoogte niet van tevoren vaststaat. De levenhypotheek is met name geschikt voor mensen met een meer dan modaal inkomen of mensen die inkomensgroei verwachten.

Contact opnemen

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is populair vanwege het feit dat er geen onzekerheid is rond de hoogte van de uitkering.
Het verzekerd bedrag is altijd gelijk aan de hypotheekschuld. U spaart met een gegarandeerd rendement dat even hoog is als de hypotheekrente. Door deze koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente worden eventuele renteschommelingen gedempt. Een verhoging van de hypotheekrente wordt deels gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie. Deze constructie leidt ertoe dat de lasten gedurende de looptijd van de hypotheek een stuk stabieler zijn dan bij andere hypotheekvormen. Vaak is er sprake van een verplichte overlijdensrisicodekking. Verder is een spaarhypotheek niet flexibel. Oversluiten naar een lagere dagrente of andere hypotheekvorm vaak onvoordelig. Bij tussentijdse beëindiging krijgt u het volledige kapitaal uitgekeerd dat met het spaardeel is opgebouwd.

Voor een alleenstaande is een spaarhypotheek niet altijd voordelig. De kosten die de verzekeraar bij een spaarhypotheek maakt, zijn verwerkt in de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Maar een alleenstaande kan heel goed zonder zo’n verzekering. De kosten ervan wegen zwaarder door als hij bij het afsluiten al wat ouder is.

Contact opnemen

Bankspaarhypotheek

Fiscale vrijstelling
Bij bankspaarhypotheken geldt een speciale fiscale vrijstelling. Deze vrijstelling houdt in dat u gedurende minimaal 15 of 20 jaar belastingvrij een kapitaal kunt opbouwen. U betaalt geen belasting over het opgebouwde vermogen (het valt in box 1) en ook het eindsaldo is belastingvrij.
Voor 2013 zijn de vrijstellingen respectievelijk € 35.700,- (voor 15 jaar) en € 157.000,- voor 20 jaar Bent u gehuwd of woont u samen? Dan geldt het dubbele. Voorwaarde is dan wel dat u 15 of 20 jaar lang aaneengesloten inleg hebt betaald.
Daarbij mag de hoogste jaarinleg niet meer dan tien maal de laagste jaarinleg bedragen.
Elk jaar worden deze vrijstellingen geïndexeerd.

Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW)
Bij de beleggingsvariant (BEW) binnen de bankspaarhypotheek is het rendement niet gegarandeerd.
Hierdoor loopt u het risico dat u aan het einde van de looptijd onvoldoende kapitaal hebt opgebouwd om de eigenwoningschuld af te lossen. Aan de andere kant bestaat er ook een kans dat u meer vermogen opbouwt dan de eigenwoningschuld. Dit kan aan het einde van de looptijd van je hypotheek fiscale gevolgen hebben.
De uitkering van het kapitaal is namelijk onbelast tot maximaal de hoogte van uw eigenwoningschuld of de wettelijke vrijstellingsbedragen. Over het meerdere bent u belasting verschuldigd.

Spaarrekening Eigen Woning (SEW)
De spaarvariant (SEW) binnen de bankspaarhypotheek komt het meest overeen met de spaarhypotheek.
De rentevergoeding is gelijk aan de verschuldigde hypotheekrente waardoor een vermogen wordt opgebouwd op basis van een gegarandeerd rendement. Met de uitkering wordt aan het einde van de looptijd de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost. Ook hier kunt u overwegen om een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze.

Hierbij bouwt u kapitaal op via een geblokkeerde spaar- of beleggingsrekening.
De vaste maandelijkse lasten zijn opgebouwd uit rente en inleg op een bankspaarrekening.
Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost met het saldo van de rekening.
U heeft geen verplichte aflossing tijdens de looptijd.
Tijdens de looptijd kan de inleg belastingvrij renderen in box 1.
Het eindsaldo van de rekening is belastingvrij mits u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Het overlijdensrisico kan niet binnen de rekening verzekerd worden.
U kunt overwegen om een losse overlijdensrisicoverzekering af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze.

Contact opnemen

Effectenhypotheek

Bij de effectenhypotheek lost u niet af en betaalt u alleen rente. Hierdoor heeft u maximaal belastingvoordeel.
Er wordt eenmalig een bedrag in een beleggingsfonds gestort. Deze inleg wordt vaak meegefinancierd in de hypotheek. De rente over dit meegefinancierde bedrag is echter niet aftrekbaar. Ook kunt u, indien aanwezig, uw eigen beleggingsportefeuille hiervoor gebruiken. De waarde van de beleggingsportefeuille dient in Box 3 te worden opgegeven. Door middel van deze belegging bouwt u een kapitaal op. Het doel is om met dit kapitaal uw hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. U dient er rekening mee te houden dat beleggen altijd bepaalde risico’s met zich mee brengt. Door te beleggen is het mogelijk om een hoger rendement te halen dan het rentepercentage van uw hypotheek. Omdat u het bedrag ineens inlegt, is het moment waarop u dit doet bepalend voor het resultaat. Zo kan het zijn dat het bijvoorbeeld een slecht moment is om te beleggen. Het beleggingsresultaat en dus uw aflossing is onzeker.

Contact opnemen

Beleggingshypotheek

Een beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een effectendepot.
De lening kenmerkt zich door vaak lage netto lasten. Aan het einde van de looptijd wordt de lening afgelost met de opgebouwde waarde uit het depot. Dit eindkapitaal is tot een bepaald maximum belastingvrij. Er bestaat de mogelijkheid voor het meefinancieren van een eenmalige storting. De beleggingshypotheek heeft maximale renteaftrek gedurende de hele looptijd. Wel dient u er rekening mee te houden dat beleggen altijd risico’s met zich mee brengt. Zo bestaat de mogelijkheid op hoge rendementen, de rendementen van een effectendepot ontwikkelen zich minder stabiel dan de rendementen in een levensverzekering. Er geldt meestal geen gegarandeerd rendement en/of eindkapitaal.

Contact opnemen

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente en geen aflossing.
Hierdoor heeft u maximale belastingaftrek. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit een verzekering of belegging.
De aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm of wanneer er sprake is van inbreng van eigen middelen en is vooral interessant wanneer er voldoende overwaarde in uw woning aanwezig is.

Een nadeel is dat de rentelast blijft doorlopen en de hoogte van de hypotheek blijft bestaan, er wordt dus niet afgelost.

Vanaf 1 augustus 2011 mag het deel van de hypotheek dat aflossingsvrij is en waarbij geen vermogen wordt opgebouwd maximaal nog maar 50% van de marktwaarde van de woning zijn.

Contact opnemen