Transport en Verkeer

Ons aanbod Transport en Verkeer verzekeringen:

WEGAM

De Hoge Raad heeft besloten dat u als werkgever aansprakelijk bent voor de schade (materieel en immaterieel) die een werknemer lijdt als gevolg van een ongeval, hem overkomen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, ook al is er sprake van eigen schuld van de werknemer aan het ontstaan van dat ongeval. Opzet en grove roekeloosheid zijn uitgesloten van de dekking.

Als werkgever kunt u de schade die zijn verzekeringnemer bij een ongeval oploopt niet verhalen op een verzekering, omdat dit risico op bestaande schadeverzekeringen niet gedekt is.
Immers de WAM-polis van het motorrijtuig biedt geen dekking voor schade die de bestuurder zelf oploopt en de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven sluit de dekking voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen uit.

Gekozen kan worden uit 2 dekkingsvormen:

 • Standaard dekking: Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever voor, niet uit andere hoofde gedekte, personenschade en de daarmee gepaard gaande schade aan lijfgoederen die verzekerden lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden in opdracht van de verzekeringnemer.
 • Compleet dekking: De standaard dekking uitgebreid met een dekking voor gebruik van de motorrijtuigen van de zaak voor privé-doeleinden.
 • Schadevergoeding: Bij schade als gevolg van overlijden of verwonding wordt de hoogte van de schade vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende artikelen van het Burgerlijk Wetboek en de maatstaven van het burgerlijk recht. De schadevergoeding zal, bij het niet dragen van een wettelijk verplichte veiligheidsgordel of helm, met 25% worden verminderd.
 • Verzekerde som: De verzekerde som is € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Wagenpark

Een wagenparkverzekering is een verzamelnaam voor het verzekeren van meerdere bedrijfsauto’s. Dit kunnen personenauto’s, bestelauto’s of vrachtauto’s zijn. Het financieel voordeel voor uw bedrijf is dat u voor een wagenpark verzekering een veel lagere premie betaalt dan wanneer u alle auto’s afzonderlijk zou verzekeren. De mogelijkheden zijn gelijk aan die van een autoverzekering, dus: W.A., beperkt casco, volledig cascodekking.

Let op dat uw bedrijf verantwoordelijk is als een medewerker in werktijd een ongeluk krijgt. Een ongevallen inzittendenverzekering voor al het personeel dat als chauffeur en als passagier gebruikmaakt van uw wagenpark, is sterk aan te bevelen. Dankzij de ongevallen inzittendenverzekering is de betrokkene altijd zeker van een schadevergoeding. Met een verhaalsrechtsbijstandsverzekering hebt u recht op deskundige hulp als een ongeval dreigt uit te lopen op een rechtszaak. Ook die aanvullende verzekering is het overwegen waard.

Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen dan is het van belang dat u, naast de gegevens van de voertuigen en bestuurders ook de schadelast van de afgelopen drie jaar overlegt (indien aanwezig).

Goederentransport

De eigen vervoer verzekering is bedoeld voor een ieder die regelmatig eigen zaken vervoert. De verzekering kent een 24 uurs dekking. Eigen zaken zijn o.a.;
– gereedschappen die structureel in de auto aanwezig zijn
– handelsgoederen

Vaak kunt u kiezen uit verzekerde bedragen van;
– € 5.000
– € 10.000
– € 15.000

Bedrijfsauto

Een bedrijfsauto kan zijn een zakelijke personenauto, bestelauto of vrachtauto.

 • Wettelijke Aansprakelijkheid (gemiddeld voor auto’s ouder dan 8 jaar): Voor uw bedrijfsauto dient u tenminste een WA-verzekering af te sluiten. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid en dekt schade aan de persoon of het bezit van derden.
 • Beperkt Casco (gemiddeld voor auto’s tussen de 4 en 8 jaar oud): Geeft schadevergoeding bij brand, diefstal, joyriding, storm, ruitbreuk, natuurrampen en botsing met dieren.
 • Volledig Casco (gemiddeld voor auto’s jonger dan 4 jaar): Biedt dekking tegen alles genoemd bij beperkt casco maar dan inclusief vergoeding voor schaden door aanrijdingen, omslaan, slippen en andere van buiten komende onheilen.

Aanvullende verzekeringen

 • No-claim bescherming: Hiermee bent u bij schade beschermd tegen terugval in no-claim.
 • Ongevallen in- of opzittenden: Een ongevallen in- of opzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de inzittenden van de auto opzittende van de motor.
 • Schadeverzekering voor inzittenden: De schadeverzekering voor inzittenden dekt zowel letsel als materiële schade. Het verzekerde bedrag is vaak hoger dan bij een ongevallen inzittendenverzekering.
 • Rechtsbijstand Motorrijtuigen: Deze verzekering verleent juridische bijstand voor het verhalen van schade die u ter zake van een verkeersongeval lijdt ten gevolge van verlies, vernieling of beschadiging.

Land- en werkmaterieel

De land- en werkmaterieel verzekering is bedoeld voor o.a.:

 • graafmachines, maaimachines, oogstmachines
 • vorkheftrucks, palletwagens
 • tractoren, bulldozers, shovels
 • hoogwerkers, kranen

Deze verzekering biedt op de eerste plek een wettelijk verplichte aansprakelijkheidsdekking (WAM) voor motorisch voortbewogen objecten.

Naast deze WA-dekking zijn er verschillende cascodekkingen mogelijk:

 • Brand
 • Beperkt Casco
 • Casco
 • Casco inclusief eigen gebrek.

U kunt de cascodekking uitbreiden met een dekking voor:

 • extra kosten, zoals kosten voor het inhuren van vervangend materieel
 • schade aan ondergrondse zaken (kabels en leidingen)
 • extra dekking schade (letsel) bestuurder