Personeel

Ons aanbod Personeel verzekeringen:

Arbeidsongeschiktheid

Gezondheidswaarborgen en medische beoordeling
De verzekeraar beoordeelt of een aanvraag op normale voorwaarden kan worden geaccepteerd. Hiervoor is een volledig ingevuld aanvraagformulier nodig, inclusief de gezondheidsverklaring. Een huisartsenkeuring (niet door uw eigen huisarts) is vaak vereist indien u ouder bent dan 45 jaar. Of een huisartsenkeuring inclusief bloedonderzoek vereist is hangt af van het verzekerde bedrag. De keuringskosten worden in principe door verzekeraar betaald. Stel dat er sprake is van risicoverhogende factoren dan kan de verzekeraar een uitsluiting of premietoeslag voorstellen.

Eindleeftijd
U heeft de keuze om uw eindleeftijd te bepalen, dus tot welke leeftijd het verzekeringscontract duurt. Hierbij is een maximale leeftijd vastgesteld. Voor (lichamelijk) zware beroepen hanteert een verzekeraar vaak een lagere eindleeftijd.

Index
U kunt kiezen om de verzekerde bedragen en de uitkering jaarlijks te laten stijgen. Het eerste percentage geldt voor de stijging op het verzekerde bedrag vóór arbeidsongeschiktheid. Het tweede percentage geldt voor de stijging op het uitkeringsbedrag ná arbeidsongeschiktheid. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit de volgende stijgingen

Stijging over de verzekerde bedragen vóór arbeidsongeschiktheid / Stijging over de uitkering bij arbeidsongeschiktheid:
CBS 0%
CBS CBS
CBS 3%
CBS 4%

CBS: Dit houdt in dat de verzekerde bedragen jaarlijks met de index van het Centraal Bureau van de Statistiek stijgen. De CBS indexering fluctueert jaarlijks.

Het tariefsoort
Veelal hanteren verzekeraars 2 tariefsoorten, te weten;
Vast tarief; Bij dit tarief is de premie gebaseerd op de leeftijd op de ingangsdatum. Daarna wordt die premie niet meer aangepast. Bij indexering wordt de premie voor de verhoging gebaseerd op de bij indexering bereikte leeftijd.
Leeftijdsafhankelijke tarief; Bij het leeftijdsafhankelijke tarief wordt een leeftijdsgebonden premie gehanteerd. De premie stijgt jaarlijks. Op een gunstige leeftijd wordt het leeftijdsgebonden tarief automatisch omgezet in het vast tarief.
De overstapleeftijd hangt af van de gekozen indexering en de eindleeftijd en is voor alle rubrieken gelijk, met uitzondering van de rubriek A: ernstige Aandoeningen. Voor deze rubriek geldt geen overstap.

De wachttijd (eigen risicotermijn)
De wachtdagen houdt de eigen risicotermijn in die u in jaar één van arbeidsongeschiktheid voor eigen kosten wenst te nemen. Des te meer wachtdagen, des te lager de premie zal zijn. U heeft vaak de keuze uit 14, 30, 60, 90 of 180 wachtdagen.

De uitkeringsdrempel
Dit is het percentage vanaf wanneer u een uitkering ontvangt. U heeft de keuze uit een percentage van 25%, 45%, 55%, 65% en 80%. Hoe hoger u de arbeidsongeschiktheidspercentage kiest, des te lager de premie.

Het arbeidsongeschiktheidscriterium
Het arbeidsongeschiktheidscriterium bepaalt wanneer u voor een uitkering in aanmerking komt. Dit criterium is in te delen op drie niveaus:

– Beroepsarbeidsongeschiktheid
U ontvangt een uitkering als u uw beroep niet meer kunt uitoefenen.

– Passende arbeid
U ontvangt een uitkering als u uw beroep niet meer kunt uitoefenen, evenals ander werk dat aansluit bij uw opleiding en werkervaring.

– Gangbare arbeid
Hierbij wordt gekeken naar welk ander werk u nog wel zou kunnen doen. Naar aanleiding van deze diagnose wordt bepaald of u al dan niet een uitkering ontvangt.

Uw beroepsklasse

Dit is de klasse waarin uw beroep valt. Deze klasse is premiebepalend.
Voorbeeld; een administratief beroep brengt minder risico’s met zich mee dan een dakwerker, de premie voor een dakwerker zal dan ook hoger liggen dan voor een administratief beroep. Verzekeraars bepalen zelf de beroepsklassen. Hierdoor kan er bij verschillende verzekeraard premieverschil ontstaan terwijl het om hetzelfde beroep gaat. Daarnaast zijn er verzekeraars die zich gespecialiseerd hebben in bepaalde beroepen.

Als zelfstandig ondernemer is het noodzakelijk dat u een arbeidsongeschiktheidverzekering hebt. Sinds de afschaffing van de WAZ is er voor u namelijk geen ander vangnet dan de bijstand. U kunt tot ongeveer 80% van uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar verzekeren.

De premie voor de AOV is aftrekbaar van de inkomstenbelasting als ‘uitgave voor inkomensvoorzieningen’. De fiscus betaalt hierdoor indirect een groot deel van de premie. Eventuele uitkeringen moeten als inkomen worden opgegeven en zijn zodanig belastbaar voor de inkomstenbelasting.

Iedereen die voor het eerst een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers afsluit, heeft recht op een premiekorting in de eerste drie verzekeringsjaren, de vaak zogeheten ‘starterkorting’. In geval u een “jonge ondernemer” bent bestaat vaak de mogelijkheid om voor een speciaal tarief in aanmerking te komen.

Naast de standaard AOV bieden steeds meer verzekeraars ‘budget’ varianten waarbij de dekking beperkt wordt om zodoende een lagere premie te kunnen bieden. (niet alle aandoeningen zijn dan verzekerd)

Collectieve Ongevallenverzekering

De collectieve ongevallenverzekering is o.a. geschikt voor;
– werkgevers
– scholen
– (sport) verenigingen
– stichtingen

De verzekering keert een eenmalig bedrag uit aan uw werknemers, leerlingen, leden of vrijwilligers bij overlijden of invaliditeit als gevolg van een ongeval.

De overheid heeft de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) vervangen voor de Algemene Nabestaanden Wet (ANW). Deze wet kan betekenen dat nabestaanden aanzienlijk minder krijgen uitgekeerd dan vroeger. Dit gat kunt u onder meer opvangen met een collectieve ongevallenverzekering. Daarnaast kunt u met een collectieve ongevallenverzekering goede secundaire arbeidsvoorwaarden bieden.

  • Arbeidsongeschikten tot 35% ontvangen geen uitkering meer uit de sociale wetgeving. Oplossing; Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en geen uitkering meer krijgen, moeten er samen met de werkgever alles aan doen om te blijven werken. Soms betekent dit dat de werknemer minder uren gaat draaien of een lagere functie gaat uitoefenen. Een lager salaris is vaak het gevolg. De door de markt geboden oplossingen voor dit hiaat zijn beperkt. Verzekeraars bieden diverse producten aan, maar die kennen een beperkte dekking ter grootte van meestal 20% van het salaris. De werknemer krijgt maximaal één jaar een uitkering en de premie is in verhouding daarmee relatief hoog.
  • Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (80 tot 100%) krijgen een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Dit is gebaseerd op het maximum dagloon. Werknemers met een inkomen boven de dagloongrens vallen terug naar een aanzienlijk lagere uitkering. Oplossing; De WIA-excedentverzekering, hiermee kunnen zij 70% van hun inkomen verzekeren.
  • Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35 tot 80%) die minder dan de helft verdienen van wat ze zouden kunnen verdienen, vallen op den duur terug naar een uitkering die een percentage bedraagt van het minimumloon. Deze vervolguitkering is vrijwel altijd lager dan de loongerelateerde uitkering.
    Oplossing; de WGA-hiaatverzekering, deze verzekering keert uit tot 70% van het oude salaris, afhankelijk van het geldende uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid.

Collectieve Zakenreisverzekering

De zakenreisverzekering kan zowel individueel als collectief (meer dan vijf medewerkers) verzekerd worden. De verzekering is bedoeld voor mensen die regelmatig voor zaken naar het buitenland reizen. U en uw medewerkers zijn dan in een keer het hele jaar door verzekerd. Standaard is er sprake van werelddekking.
Voor zakenreizen geldt dekking voor zover deze verband houden met administratieve, commerciële en/of toezichthoudende werkzaamheden. Werkzaamheden van andere aard zijn uitsluitend meeverzekerd indien dit uitdrukkelijk op de polis wordt vermeld.
Privéreizen voor u en uw gezin kunnen desgewenst meeverzekerd worden.

Verzuimverzekering

Uw werknemer zal een inkomensterugval ervaren:

Op grond van de Wulbz (de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingverplichting bij Ziekte) heeft u als werkgever u gedurende twee jaar doorbetalingsplicht ten gevolge van ziekteverzuim van uw werknemers. Minimaal moet u 70% van het loon doorbetalen.
Dit risico kunt u verzekeren bij een particuliere verzekeraar. De verzuimverzekering verzekert de kosten van het ziekteverzuim inde eerste twee jaar.

Er bestaan twee dekkingsvormen;

Conventioneel:
Een conventionele verzuimverzekering gaat uit van een eigen risico in tijd (wachtdagen) en dekt ieder afzonderlijk verzuimgeval. Als werkgever bepaalt u zelf het aantal dagen dat u voor eigen rekening neemt.

Stop loss dekking:
Een stop loss verzuimverzekering gaat uit van een totaal eigen risico in geld (eigen behoud per jaar). Op basis van de verzuimhistorie wordt het eigen behoud bepaald.
Het eigen behoud is het bedrag aan loonschade door ziekteverzuim dat voor rekening van de werkgever komt. De stop loss dekking verzekert de loonschade door verzuim dat in enig jaar boven het eigen behoud uitkomt.

WGA eigen risicoverzekering

Uw werknemer zal een inkomensterugval ervaren:

Binnen de WIA heeft u als werkgever de keuze om het betalen van uitkeringen vanuit de WGA regeling uit te besteden aan UWV of voor eigen risico te nemen. Dit risico kunt u vervolgens verzekeren bij een verzekeraar. Als u het betalen van de uitkering door UWV laat verzorgen, betaalt u daar premie voor, te weten:
– basispremie
– gedifferentieerde premie

Wanneer u eigenrisico drager wordt en dit bij een door u geselecteerde verzekeraar verzekert, blijft u de basispremie aan UWV betalen. In plaats van de gedifferentieerde premie, betaalt u dan premie aan de verzekeraar. Deze premie valt in veel gevallen lager uit en staat voor drie jaar vast. Uittreden is jaarlijks mogelijk per 1 januari of 1 juli.
Kiest u ervoor eigen risicodrager te worden dan is het mogelijk dat u te maken krijgt met het inlooprisico en met een eventueel lopende WGA-uitkering. Overweeg daarom goed wat voor u de consequenties zijn. In de meeste gevallen is inloop namelijk niet verzekerd op de module WGA Eigen risicodrager. Dit betekent dat u de WGA-uitkering van de reeds zieke werknemer zelf moet betalen.

WIA verzekering

De WIA is de opvolger van de WAO. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen.

Collectieve ziektekosten

Hieronder staat de link naar een zorgvergelijkingsmodules waarmee zorgverzekeringen kunnen worden vergeleken.

Let op: 2023 komt de collectiviteitskorting op de basis verzekering te vervallen, er is nog wel collectiviteitskorting toegestaan op de aanvullende verzekeringen.

Bekijk zorg vergelijkingsmodule

De zorgverzekering is een verplichte verzekering en dekt de kosten voor geneeskundige zorg. De overheid stelt het basispakket zorgverzekering vast.

Naast het basispakket kunt u zich desgewenst aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie etc. Ook tandartsdekking is een aanvullende verzekering. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Vaak hanteren verzekeraars een natura- en een restitutie variant.

Natura is voordeliger omdat de verzekeraar contracten heeft afgesloten met zorgverleners. Hierdoor bepaalt de verzekeraar naar welke zorgverlener u moet gaan. Nota afhandeling gaat vaak rechtstreeks. Restitutie is iets duurder maar biedt u daarentegen volledig vrije keuze in het aanbod van zorgverleners.

Het verplicht eigen risico is een bedrag dat verzekerden moeten betalen als zij medische kosten maken. De zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag niet. Doet u geen aanspraak op uw verzekering? Dan betaalt u vanzelfsprekend niets.

Via ons kantoor kunt u zich bij verschillende verzekeraars collectief verzekeren waardoor u een korting op uw premie ontvangt.