Bedrijfsmiddelen

Ons aanbod Bedrijfsmiddelen verzekeringen:

Brandverzekering

De brandverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van een gebouw.
Wanneer u een gebouw huurt of in bruikleen heeft, heeft u óók een brandverzekering nodig, maar dan voor de inventaris.

Als ondernemer moet u er niet aan denken dat uw bedrijf getroffen wordt door brand. Een brand in uw bedrijf kan verstrekkende gevolgen hebben voor de continuïteit in uw bedrijf. De brandverzekering voor bedrijven vergoedt de kosten van de schade aan uw zakelijke eigendommen als gevolg van o.a. brand, ontploffing, blikseminslag, water en storm, aanrijding en aanvaring, neervallen van vliegtuigen, diefstal of poging daartoe en nog vele andere oorzaken. Het kan hierbij gaat om schade aan uw bedrijfspand, huurdersbelang of bedrijfsinventaris.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Bedrijfsinventaris en goederen

Hieronder wordt verstaan meubilair (inrichting), apparatuur, machines, archief etc. Goederen waaronder uw voorraad kunt u meeverzekeren evenals glas, lichtreclames en winkelgeld.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Huurdersbelang

Als u het pand huurt en voor eigen rekening verbeteringen hebt aangebracht aan het pand dan noemen we dat huurdersbelang. Enkele voorbeelden hiervan zijn vloeren, plafonds, wandafwerking, sanitair, keuken etc.

Boven op het verzekerd bedrag bent u bovendien verzekerd voor opruimingskosten, huurderving, kosten van tuinaanleg en bestrating, bereddingskosten en transport- en opslagkosten van geredde goederen.

De schade door brand beperkt zich echter vaak niet alleen tot de materiële schade. Doordat uw bedrijf voor kortere of langere tijd niet kan functioneren, ontstaat er inkomstenderving. Hier kunt u zich tegen verzekeren met een zogeheten bedrijfsschadeverzekering.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Lichtreclameverzekering

Met een lichtreclameverzekering verzekert u alle lichtreclames in het gebouw, maar ook die buiten aan het gebouw bevestigd zijn. De verzekering dekt alle onvoorziene schade die de lichtreclame kan overkomen. Zelfs vandalisme is gedekt is. Dit is vaak een belangrijke reden om deze verzekering af te sluiten. Vandalisme aan lichtreclames wordt door de opstalverzekering namelijk niet vergoed.

Reparatie- en montageschaden zijn van de dekking uitgesloten voor zover zij geen verband houden met een gedekte schade.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Reconstructieverzekering

De reconstructieverzekering dekt alle kosten die u moet maken om na een brand of andere ramp uw administratie, archief en andere documenten te herstellen.
De verzekering is van groot belang voor administratief kwetsbare beroepen en dienstverlenende bedrijven zoals accountants, architecten, notarissen, assurantiebemiddelingsbedrijven en uitzendbureaus.

Voor het verzekeren van reconstructiekosten zijn in principe twee dekkingen mogelijk:
– dekking voor de gehele administratie
– dekking voor alleen de financiële administratie.

Extra kosten
Naast de kosten die daadwerkelijk met de reconstructie gemoeid zijn, dekt de polis tevens de kosten die moeten worden gemaakt om uw normale werkzaamheden te kunnen voortzetten na een gedekte gebeurtenis. Denkt u hierbij aan het huren van vervangende ruimte, meubilair en (computer) apparatuur, inhuren van extra personeel.

De reconstructie- / extra kostenverzekering kunt u alleen afsluiten in combinatie met een gebouwen(opstal)- en inventarisverzekering.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Machinebreuk

De machinebreukverzekering is bedoeld voor eigenaren en beheerders van technische installaties in gebouwen zoals liften, luchtbehandelings-, koel- en oproepinstallaties.
Gedekt is de materiële schade aan machines en installaties door van buiten komende onheilen, zoals;

 • eigen gebrek, materiaalfout
 • vallen en stoten
 • bedieningsfouten
 • overspanning, kortsluiting

Onder de vergoeding vallen o.a. ook de volgende kosten;

 •  reparatiekosten
 • opruimingskosten
 • schaderegelingskosten
 • kosten die zijn gemaakt om de schade te beperken.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Machinebreuk bedrijfsschade

De machinebreuk bedrijfsschadeverzekering dekt de gevolgschade (productievermindering of omzetverlies) die uit de materiële beschadiging van de machine voortvloeit; dus schade doordat het bedrijf zijn activiteiten niet normaal kan uitoefenen.

Uitsluitingen
Uitgesloten is schade als gevolg van;

 •  langzaam inwerkende invloeden, zoals slijtage, roest etc.
 • waardevermindering door ouderdom.
 • zaken die aan de machine zijn bevestigd, maar hier geen vast onderdeel van uitmaken (zoals snaren, riemen, kettingen, matrijzen en smeltzekeringen) en voor onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort, bestaat geen dekking.

Premie
De premie wordt berekend over de in de polis vermelde nieuwwaarde. Hieronder wordt verstaan de aanschafwaarde van een nieuwe machine op het moment van schade, inclusief de kosten van invoer, transport en montage op de plaats van inwerkingneming.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Computer- en Elektronicaverzekering

Bij de meeste bedrijven zijn computers tegenwoordig onmisbaar. Schade zoals diefstal, verlies van gegevens of beschadiging van hard- en software heeft daarom vaak verstrekkende gevolgen. De herstelkosten van materiële beschadigingen van computerapparatuur (casco) en de extra kosten die u moet maken om werkzaamheden alsnog uit te voeren, kunnen flink oplopen. Ook telecommunicatieapparatuur en andere kantoorelektronica kunt u verzekeren met een computer- elektronicaverzekering.
De verzekering bestaat uit de volgende rubrieken:
– Materiële schade
– Extra kosten
– Reconstructiekosten
– Data/software
– Bedrijfsschade

Dekking
“Alle van buiten komende onheilen”, bijvoorbeeld brand, bliksem, inductie, stoten en vallen. Diefstal is onder voorwaarden meeverzekerd. Ook drie jaar nieuwwaarde garantie behoort tot de mogelijkheden. De computer- en Elektronica verzekering is dus veel ruimer in dekking dan de inventarisverzekering.

Verzekerde som
U kunt kiezen tussen een standaard pakket met verschillende verzekerde bedragen of een maatwerkoplossing. Voor apparatuur zoals bijvoorbeeld laptops kunt u het transportrisico meeverzekeren.

Dekkingsgebied
Nederland, Europa of de hele wereld.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Bij de meeste bedrijven zijn computers tegenwoordig onmisbaar. Schade zoals diefstal, verlies van gegevens of beschadiging van hard- en software heeft daarom vaak verstrekkende gevolgen. De herstelkosten van materiële beschadigingen van computerapparatuur (casco) en de extra kosten die u moet maken om werkzaamheden alsnog uit te voeren, kunnen flink oplopen. Ook telecommunicatieapparatuur en andere kantoorelektronica kunt u verzekeren met een computer- elektronicaverzekering.
De verzekering bestaat uit de volgende rubrieken:
– Materiële schade
– Extra kosten
– Reconstructiekosten
– Data/software
– Bedrijfsschade

Dekking
“Alle van buiten komende onheilen”, bijvoorbeeld brand, bliksem, inductie, stoten en vallen. Diefstal is onder voorwaarden meeverzekerd. Ook drie jaar nieuwwaarde garantie behoort tot de mogelijkheden. De computer- en Elektronica verzekering is dus veel ruimer in dekking dan de inventarisverzekering.

Verzekerde som
U kunt kiezen tussen een standaard pakket met verschillende verzekerde bedragen of een maatwerkoplossing. Voor apparatuur zoals bijvoorbeeld laptops kunt u het transportrisico meeverzekeren.

Dekkingsgebied
Nederland, Europa of de hele wereld.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Increase/decrease-clausule

Omdat uw omzet nooit van te voren bekend is, kent de bedrijfsschadeverzekering een clausule die er voor zorgt dat u 30% meer of minder omzet mag hebben dan u verzekert,
Op grond hiervan wordt ingeval van schade eerst het verzekerde bedrag verhoogd tot 130% van het verzekerde jaarbelang. Binnen dit verhoogde belang wordt vervolgens de werkelijke schade vastgesteld. Jaarlijks vindt er dan een naverrekening plaats over de werkelijk omzet met een maximum van 30% van het verzekerde bedrag zowel naar boven als beneden. Jaarlijks achteraf wordt naverrekend op het werkelijke omzetbelang wat er is geweest.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Reconstructie

Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten van herstel van uw bedrijfsadministratie. Daarnaast vergoedt deze verzekering de kosten voor reconstructie van gegevens in computers. U kunt hierbij denken aan het inhuren van specialisten, die dat herstel met en voor u verzorgen, huurkosten van bedrijfsruimte en -middelen.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Extra kosten

De extra kostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om de normale bedrijfswerkzaamheden toch voort te kunnen zetten.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsstilstand heeft tot gevolg dat de bedrijfsinkomsten gedeeltelijk of geheel wegvallen terwijl de vaste lasten zoals personeelskosten, gas/water/licht, huur en verzekeringspremies gewoon doorlopen. Met een bedrijfsschadeverzekering verzekert u uw bedrijf voor de misgelopen nettowinst met de vaste lasten nadat een schade is voorgevallen.

In overleg met u wordt er een maximum uitkeringstermijn afgesproken (standaard 52 weken) waarbij wordt gekeken naar de termijn die nodig is om na een schade uw bedrijf weer volledig operationeel te krijgen.

Bij een uitgebreide dekking is vaak ook gedekt;
– bedrijfsstilstand van een zogenaamde publiekstrekker in uw omgeving
– het wegvallen van toeleverancier of afnemer tot 10% van het verzekerd bedrag
– schade als gevolg van het afzetten van de toegangsweg bij uw relatie na een
gedekt evenement bij een naburig pand is gedekt.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Geld- en fraude

De geld- en fraudeverzekering dekt het verlies van geld en geldswaardige papieren tot een vooraf bepaald maximum als gevolg van o.a.:

 • brand, blikseminslag, ontploffing of door een luchtvaartuig
 • afpersing en diefstal gepaard gaan met geweld en/of bedreiging
 • diefstal na braak aan het gebouw of vanuit de woning van verzekeringnemer, bedrijfsleider of filiaalhouder
 • diefstal na braak aan de nachtkluis van een bank
 • het accepteren van vals geld en fraude door personeelsleden

Naast vervoer is ook verblijf verzekerd, de verzekerde locaties zijn:

 • uw kantoor
 • de kluis van een bankinstelling
 • het safeloket van een bankinstelling
 • uw woning

Uitsluitingen:

 • schade door een personeelslid waarvan u reeds wist dat deze zich eerder schuldig heeft gemaakt aan een vermogensdelict
 • schade bij een geopende en onbeheerd achtergelaten kluis
 • schade veroorzaakt door vervoer per post of door een niet door de verzekeraar erkende vervoerder

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.