Aansprakelijkheid en Recht

Ons aanbod Aansprakelijkheid en Recht verzekeringen:

Aansprakelijkheidsverzekering

Een fout door u of uw werknemer kan grote gevolgen hebben voor u. Ook de consument wordt steeds veeleisender en schadeclaims kunnen een enorme aanslag betekenen op uw bedrijfskapitaal. Uw eigen werknemer kan u aansprakelijk stellen na een ongeval of bij een beroepsziekte. De aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (A.V.B.) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.

Er is sprake van een maximum verzekerd bedrag per aanspraak en een maximum verzekerd bedrag per verzekeringsjaar.

Er bestaan verschillende vormen van aansprakelijkheid:

 • Algemene aansprakelijkheid: schade die door u of uw personeel wordt veroorzaakt
 • Werkgeversaansprakelijkheid: schade die uw werknemers oplopen tijdens hun werk, bijvoorbeeld arbeidsongevallen of beroepsziektes
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor u als bezitter van een bedrijfsgebouw wordt aangesproken
 • Productaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een geleverd product

Op de A.V.B. zijn een aantal uitsluitingen van toepassing, onder andere aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van motorrijtuigen en (lucht)vaartuigen.
Voor elke doelgroep bestaat een specifieke aansprakelijkheidsverzekering. Vaak is een A.V.B. maatwerk.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Construction All Risk verzekering

De Construction All Risks verzekering (CAR-verzekering) biedt dekking voor schade tijdens bouwactiviteiten. Verzekerd zijn alle partijen die bij de bouw betrokken zijn, zoals opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs. De CAR-verzekering is zowel kortlopend als doorlopend af te sluiten.
Aannemers die jaarlijks meerdere werken onder handen nemen, kunnen vaak beter de doorlopende CAR- verzekering afsluiten. Het voordeel van de doorlopende variant is dat u niet steeds voor elk bouwproject een afzonderlijke verzekering hoeft aan te vragen.
De kortlopende CAR-verzekering geldt voor één specifiek bouwwerk of project. Deze verzekering eindigt na afloop van de bouwtermijn of zoveel eerder als het werk is opgeleverd, inclusief een eventueel meeverzekerde onderhoudstermijn.
De te verzekeren rubrieken zijn:

 • Het werk
 • Aansprakelijkheid
 • Bestaande eigendommen opdrachtgever
 • Hulpmateriaal
 • Eigendommen directie en personeel
 • Transport
 • Bedrijfsschade

Neem voor meer informatie of offerte aanvraag contact met ons op.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met een “standaard” bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (A.V.B.) verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van materiële schade en letsel toegebracht aan derden.
Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u bestuursleden tegen de gevolgen van financiële schade toegebracht aan derden als gevolg van de door bestuursleden gemaakte fouten. Bestuurdersaansprakelijkheid is een reëel risico.
U kunt als bestuurder namelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld, ten koste van uw privévermogen. Met deze verzekering hebt u de oplossing uw privévermogen, en die van uw medebestuurders te beschermen tegen fouten of vermeende fouten die u als bestuurder(s) kunt maken, zoals;

 • wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid
 • onbehoorlijke taakvervulling ten opzichte van de rechtspersoon
 • onzorgvuldig handelen tegenover derden.

Naast grote bedrijven is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nu ook binnen het MKB en non-profit organisaties zoals (sport) verenigingen en stichtingen, duidelijk in opkomst.

Neem voor meer informatie of offerte aanvraag contact met ons op.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Veel dienstverleners zoals advocaten, notarissen, accountants, assurantietussenpersonen, makelaars en architecten zijn verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben, maar ook vele andere dienstverleners verzekeren zich in toenemende mate tegen aansprakelijkheidsclaims van opdrachtgevers en derden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aan te raden wanneer u een bedrijf heeft dat advies levert aan klanten
Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is schade aan personen of zaken niet gedekt, hiervoor is de A.V.B. bedoeld. Alleen de schade die het gevolg is van beroepsfouten valt onder de dekking.

De premie voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verschilt per bedrijf.
Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.

Milieuschadeverzekering

Bedrijven hebben bij bodem- of waterverontreiniging een wettelijke saneringsplicht. Zowel de eigenaren van de verontreinigde grond als de gebruikers ervan moeten die plicht nakomen. De milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten. Naast de eigen locatie en werklocatie zijn ook de omliggende locaties meeverzekerd.

Verzekeringsdekking;

 • saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest
 • onderzoekskosten
 • bereddingskosten
 • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
 • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
 • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen,leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
 • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden
  weggehaald;
 • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Voorbeelden van milieuschade;

 • Bij een brand komt asbest vrij. De kosten van het opruimen van de
  verontreiniging wordt vergoed onder de Milieuschadeverzekering
 • Een leiding van een olie gestookte CV, waarvan de opslagtank voor de olie zich ondergronds bevindt, breekt. Door de uitstroom van olie raakt de grond vervuild. De kosten van sanering worden vergoed door de Milieuschadeverzekering

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

Rechtsbijstand

Door de veranderende maatschappij en de toegenomen claimbewustheid ontstaan er steeds vaker situaties waarbij juridische hulp gewenst of zelf noodzakelijk is.
Een rechtsbijstandverzekering kan een oplossing zijn voor uw bedrijf en kan veel ellende en vooral kostbare tijd besparen.

Zo kunt u uw bedrijf verzekeren voor o.a. geschillen met de overheid of met werknemers. Wanneer uw bedrijf opdrachten uitvoert voor anderen of producten verkoopt bestaat er een reële kans dat er onenigheid ontstaat met uw klanten.
Maar ook voor de inkoop kan een rechtsbijstandverzekering nuttig zijn. Stel dat de gekochte producten niet voldoen en u de verkoper hierop wil aanspreken dan zal een rechtsbijstandverzekering uitkomst bieden

Een zakelijke rechtsbijstandverzekering is zeker ook een aanrader voor veel freelancers en zzp-ers.

Neem voor meer informatie of offerte contact met ons op.

Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering

Een vervoerder is verplicht de voor vervoer ontvangen zaken af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Voor het geval de goederen beschadigd worden afgeleverd en u hiervoor aansprakelijk te houden bent, kunt u het hieruit voortkomende risico van aansprakelijkheid verzekeren.

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de vervoerder voor schade aan of verlies van de vervoerde zaken. Hierbij kan worden gedacht aan het risico van diefstal, bederf of brand tijdens transport. Of een vervoerder aansprakelijk is, is o.a. afhankelijk van contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationaal verdragen.

De verzekering biedt dekking volgens de geldende vervoerscondities:

 • AVC, aansprakelijkheid voor binnenlandsvervoer
 • CMR, grensoverschrijdend vervoer

Het soort vervoer (weg, spoor, zee, binnenwater etc.) bepaalt de premie.
De verzekering is vaak een noodzaak voor transportondernemingen die zelf het transport uitvoeren (eigenlijke vervoerder) of voor bedrijven die het transport aan andere transporteurs overlaten (papieren vervoerder).

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.

WEGAM

De Hoge Raad heeft besloten dat u als werkgever aansprakelijk bent voor de schade (materieel en immaterieel) die een werknemer lijdt als gevolg van een ongeval, hem overkomen als bestuurder van een motorrijtuig tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, ook al is er sprake van eigen schuld van de werknemer aan het ontstaan van dat ongeval. Opzet en grove roekeloosheid zijn uitgesloten van de dekking.

Als werkgever kunt u de schade die zijn verzekeringnemer bij een ongeval oploopt niet verhalen op een verzekering, omdat dit risico op bestaande schadeverzekeringen niet gedekt is.
Immers de WAM-polis van het motorrijtuig biedt geen dekking voor schade die de bestuurder zelf oploopt en de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven sluit de dekking voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen uit.

Gekozen kan worden uit 2 dekkingsvormen:

Standaard dekking:
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid van werkgever voor, niet uit andere hoofde gedekte, personenschade en de daarmee gepaard gaande schade aan lijfgoederen die verzekerden lijden als gevolg van een verkeersongeval tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden in opdracht van de verzekeringnemer.

Compleet dekking:
De standaard dekking uitgebreid met een dekking voor gebruik van de motorrijtuigen van de zaak voor privé-doeleinden.

Schadevergoeding:
Bij schade als gevolg van overlijden of verwonding wordt de hoogte van de schade vastgesteld overeenkomstig de daartoe strekkende artikelen van het Burgerlijk Wetboek en de maatstaven
van het burgerlijk recht. De schadevergoeding zal, bij het niet dragen van een wettelijk verplichte veiligheidsgordel of helm, met 25% worden verminderd.

Verzekerde som:
De verzekerde som is € 1.000.000,- per gebeurtenis.

Neem voor vragen of een offerte contact met ons op.